Usluge

Stanari poduzetničkog inkubatora imaju mogućnost koristiti usluge osoblja Poduzetničkog inkubatora uz plaćanje naknade.

Naziv usluge

  • izrada skraćenog poslovnog plana
  • izrada poslovnog plana
  • izrada investicijskog programa
  • provedba cijelog postupka ishođenja kredita
  • usluga ispitivanja poduzetničkog potencijala

Subvencionirani zakup proizvodnog i uredskog prostora inkubatora ugovara se sa stanarima na osnovu 2 paketa usluga.

Cjenik se može vidjeti u Pravilniku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na korištenje prostora i usluga inkubatora, te pravima i obvezama stanara Poduzetničkog inkubatora BRODIN d.o.o.

Plaćanje se vrši u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Zakupnina se plaća početkom mjeseca za prethodni mjesec. Neplaćanje zakupnine za dva prethodna mjeseca može biti razlogom raskida Ugovora sa stanarom Inkubatora, bez prava stanara na bilo kakav prigovor.

Navedene cijene uvećavaju se paušalno za iznos potrošene vode i električne energije i svih ostalih korištenih zajedničkih usluga u Inkubatoru.

Troškove tekućeg održavanja dodijeljenog prostora snosi stanar Inkubatora.

Korisnici poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru dužni su redovito izmirivati sve svoje obveze prema Inkubatoru, platiti potrošenu električnu energiju, vodu, plin, i to redovito mjesec za mjesec. Stanari inkubatora koji ne budu uredno izmirivali sve svoje obveze izgubit će status stanara inkubatora prije isteka roka od 4 godine.